Publications search: ZhengQiang Yuan, Journal article