Publications search: ZhengQiang Yuan, Journal article, Journal of General Virology, 2008