Publications search: ZhengQiang Yuan, Journal article, 09/2009