Publications search: ZhengQiang Yuan, Journal of General Virology