Publications search: ZhengQiang Yuan, Virus Research